Konkret berörs frågor som facklig organisationsgrad och attityder till facket hos personer som har atypiska anställningar, det vill säga personer som inte är tillsvidareanställda. Projektet kommer att ha sin empiriska utgångspunkt inom handel, akademi, bemanningsföretag och egenanställda.

Varför är det viktigt att undersöka fackets roll på arbetsmarknaden?

I dagsläget syns en nedåtgående trend i facklig organisationsgrad på arbetsmarknaden. Facket har länge arbetat med att skydda arbetstagare från otrygga anställningar som exempelvis olika tidsbegränsade anställningar, med den övergripande intentionen att göra anställningsvillkoren bättre och därmed öka anställningstryggheten för sina medlemmar.

I takt med att arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och att det idag finns en rad alternativa anställningsformer – som exempelvis allmän visstidsanställning, behovsanställning, projektanställning och timanställning, liksom anställning via bemanningsföretag eller digitala plattformar – har de fackliga organisationerna behövt anpassa sig för att kunna representera olika typer av arbetstagare och deras intressen.

Trots att fackligt medlemskap kan ha en positiv påverkan på anställningstrygghet, arbetsvillkor och andra arbetsrelaterade aspekter, är det många arbetstagare med atypiska anställningar som väljer att inte organisera sig fackligt. Därför är det viktigt att undersöka människors uppfattning om och attityder gentemot facket, för att kunna beskriva och förstå hur fackliga organisationer kan anta dessa utmaningar och hur de ska kunna vara ett intressant och relevant alternativ även fortsättningsvis.

Vad är det långsiktiga målet?

Förhoppningen är att projektet ska bidra med kunskap om hur arbetstagare som har atypiska anställningar upplever fackets roll och funktion idag samt vilka attityder de har gentemot facket. Vidare är målet att erbjuda nya insikter i huruvida fackligt medlemskap har en betydelse för arbetsrelaterade utfall som exempelvis arbetsprestation, attityder, hälsa och välmående hos arbetstagare med atypiska anställningsformer.