Mer specifikt syftar projektet till att integrera resultat och insikter från de empiriska projekten för att bidra till teoriutveckling och fördjupad förståelse av skillnader och likheter mellan olika anställningsformer.

Projektet syftar också till att belysa hur anställningsform, upplevelser av anställningsotrygghet och arbetsmiljöfaktorer hänger samman med olika arbetsrelaterade och hälsorelaterade utfall. Särskilt fokus läggs vid mekanismer som kan förklara sådana samband.

Varför är det viktigt att undersöka anställningsformer och anställningsotrygghet?

Medan ”standardkontrakt” med tillsvidareanställning på heltid fortfarande är vanligt, finns det en mängd anställningsformer som avviker från denna standard. Hit hör exempelvis timanställning, behovsanställning, vikariat, projektanställning, men även anställning via bemanningsföretag och egenföretagande, utöver deltidsanställning med tillsvidarekontrakt. Olika termer används för att beteckna dessa alternativa anställningsformer, som exempelvis ”tidsbegränsad anställning”, ”flexibel anställning”, ”atypisk anställning” och ”prekär anställning”, som var och en kännetecknas av värdeladdade termer.

De nya sätten att arbeta medför olika grad av förutsägbarhet inför framtiden och kan kännetecknas av olika arbetsvillkor och arbetsmiljöförutsättningar. De har också betydelse för individers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, karriärutveckling och möjligheter till kontinuitet och förutsägbarhet inför framtiden. Projektet riktar särskild uppmärksamhet mot upplevelser av otrygghet rörande den egna anställningen, jobbet, karriären och den egna ekonomiska situationen. Det är särskilt viktigt att studera skillnader och likheter mellan olika anställningsformer med varierande kvalifikations- och utbildningskrav i flera sektorer, för att bidra till ökad förståelse av hur kontraktstyper, upplevd anställningsotrygghet och arbetsmiljöfaktorer tillsammans bidrar till olika arbets- och hälsorelaterade utfall.

Vad är det långsiktiga målet?

Ambitionen är att projektet ska bidra till den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden och förståelsen när det gäller vad anställningskontrakt, upplevelser av anställningsotrygghet och arbetsvillkor betyder för individ, organisation och samhälle. Genom systematiska kunskapssammanställningar och integrering av resultat från programmets övriga projekt förväntar vi oss dels att insikterna ska bidra till förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv, dels att de kommer till användning i arbetslivet.