Varför är det viktigt att undersöka handelssektorn?

Handeln utgör en stor del av den privata sektorn med mer än en halv miljon anställda i Sverige. Detaljhandeln genomgår en strukturomvandling till följd av globalisering och digitalisering. E-handeln växer och utgör en allt större del av den totala omsättningen inom handeln. Det innebär utmaningar i form av förändrade anställningsformer och nya arbetssätt som ställer krav på rörlighet och kompetensutveckling.

Samtidigt finns klassiska riskfaktorer i arbetsmiljön inom handeln, så som fysiskt krävande uppgifter med repetitiv belastning och tunga lyft. Dessutom har många handelsanställda obekväma arbetstider och servicearbete med frekventa kundkontakter.

Trots att handeln är en sektor med många anställda, där sektorn genomgår omfattande förändringar och kännetecknas av en stor variation av anställningsförhållanden och arbetskrav, finns det begränsat med forskning om den psykosociala arbetsmiljön inom handeln.

Det är ungefär lika många kvinnor som män som arbetar inom handeln, men det finns en könssegregering inom sektorn som innebär att kvinnor och män i många fall arbetar med olika typer av tjänster och produkter. Det är exempelvis vanligare att kvinnor arbetar med försäljning inom konfektion medan män arbetar med försäljning av IT och teknologi. Det är därför möjligt att kvinnors och mäns arbetsvillkor varierar, vilket i så fall även kan innebära könsskillnader när det gäller hälsa och välbefinnande.

Vad är det långsiktiga målet?

Vi hoppas kunna öka kunskapen kring betydelsen av de olika anställningsformer och anställningsvillkor som finns inom handeln. Förhoppningen är att sådan kunskap ska kunna bidra till att utveckla ett arbetsliv inom handeln som är hållbart genom att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och bidra till handelns konkurrenskraft.