Varför är det viktigt att undersöka egenanställda och egenföretagare? 

Egenanställda och egenföretagare arbetar på uppdragsbasis utan några anställda. De kan ha ett registrerat företag eller vara anställda via plattformar som hjälper med att fakturera och betala skatt. Särskilt den senare formen av egenanställning har växt snabbt under senare år i Sverige.

Egenanställdas och egenföretagares anställnings- och arbetssituation är dock inte särskilt väl undersökt i arbetslivsforskning, särskilt inte när det gäller de som arbetar via en faktureringsplattform som formellt agerar som arbetsgivare, men där egenanställda ändå behöver hitta sina uppdrag och kunder själva.

Att arbeta som egenanställd och egentagare betyder därmed att ha mycket kontroll över att organisera alla delar av sitt arbete, att bestämma över hur mycket, när och var man arbetar, vilka typer av uppdrag man tar, och vilka kunder man arbetar med.

Samtidigt kännetecknas arbetet som egenanställd och egenföretagare av osäkerhet. Det kan handla om osäkerhet kring uppdragsläge och inkomst, men även typ och omfång av arbete som är tillgängligt via uppdrag. Därtill behöver egenföretagare och egenanställda balansera olika aktörer; de arbetar med kunderna i fokus, eventuellt även i nätverk tillsammans med andra företagare eller egenanställda, eller med en plattform som formell arbetsgivare.

Att balansera arbete och privatliv kan vara ytterligare en utmaning. Självorganisering av arbetet kan delvis innebära flexibilitet och frigörelse av tid, men också leda till svårigheter att dra gränser mellan arbete och övrigt liv eftersom arbetet kan hopa sig och det kan svårt att tacka nej till uppdrag.
Vidare kan egenanställda och egenföretagare finnas i en rad olika branscher, vilket kan medföra variation på hur den psykosociala, men även den fysiska, arbetsmiljön gestaltar sig. Det finns med andra ord en rad faktorer som tillsammans kan vara länkade till arbetsrelaterade attityder och beteenden samt hälsoutfall.

Vad är det långsiktiga målet?

Vi vill fördjupa förståelsen av egenanställdas och egenföretagares förutsättningar för att skapa ett välfungerande och hållbart arbetsliv för sig själva. Det finns i dagsläget relativt lite kunskap om egenanställdas och egenföretagares arbetssituation och dess koppling till arbetsrelaterade attityder, beteenden och hälsa. Det är därför angeläget att belysa denna växande sektor på arbetsmarknaden.

Vårt projekt kan förhoppningsvis också identifiera eventuella riskfaktorer så ett mer långsiktigt mål kan inbegripa att ta fram riktade insatser för att förebygga eventuella negativa utvecklingar sett till hälsa och välmående för människor i denna anställningsform.

Referensgrupp

Referensgrupp egenanställda och egenföretagare