Eib, C., & Bernhard-Oettel, C. (2020). (Egen-)företagare under och efter COVID-19 – En första bedömning av kort- och långsiktiga konsekvenser i Sverige.
Fulltext:  Egenföretagare under och efter COVID-19 (663 Kb)
 

Sammanfattning

Även om det inte funnits en generell nedstängning av samhället som i många andra länder slog Covid-19-pandemin hårt mot många av Sveriges (egen-)företagare under våren och försommaren 2020. Många stod inför stor osäkerhet och ansåg att deras försörjning och välbefinnande var hotat. Ändå uppstod också nya möjligheter till verksamhetsutveckling och många (egen-)företagare förändrade sitt agerande för att få sina verksamheter att överleva.

Denna rapport presenterar insikter från en studie av svenska (egen-)företagare i maj-juni 2020. Över 200 (egen-)företagare har deltagit i en enkätstudie och besvarat frågor om sin situation under pandemin, möjligheter och hinder för att agera och anpassa sig och sitt företag, sitt välbefinnande, sin hälsa samt sina funderingar och planeringar för framtiden. Specifikt kunde vi konstatera följande:

 • Hälften av våra deltagare uppgav att överlevnaden av deras företag är hotat av COVID-19 pandemin.
 • En liten andel behövde säga upp personal och en fjärdedel permitterade anställda.
 • För majoriteten av deltagarna minskade affärsverksamheten eller stannade av helt. För några väldigt få ökade verksamheten.
 • Majoriteten av deltagarna upplevde en rad olika utmaningar; t.ex. att betala driftskostnader, få betalning från kunder, kunna betala sina anställda, framtidsoro, inte kunna jobba, inte ha lön.
 • En tredjedel av deltagarna kunde se nya affärsmöjligheter under pandemin, vilket handlade mest om nya digitala tjänster/produkter och nya kunder.
 • Runt en femtedel har expanderat till online-handel eller online-leverans p.g.a. pandemin.
 • Av de statliga åtgärderna har deltagarna mest ansökt om stöd relaterat till sina anställda, socialt skydd och stöd relaterat till skatter och avgifter. Runt hälften av deltagarna hade dock inte ansökt om statligt stöd.
 • Vi frågade även deltagare om deras mentala välbefinnande och jämförde det med värden från tidigare studier; välbefinnandet hos deltagarna var lägre än vid tidigare undersökningar, särskilt låga värden rapporterades av de (egen-)företagare med Enskild Firma jämfört med de med Aktiebolag, samtidigt som kvinnor rapporterade högre stressvärden än män.
 • Majoriteten av deltagarna har börjat, eller utökat, sitt arbete hemifrån.
 • Runt en tredjedel av deltagarna angav att de frivilligt erbjöd sina tjänster för goda syften.
 • Nästan hälften av alla deltagare var optimistiska att deras verksamheter kommer att överleva, en femtedel trodde även att den blir större än innan pandemin.
 • Deltagarnas syn på positiva, långsiktiga konsekvenser av pandemin var dock begränsat och de flesta verkade vara fundersamma när det gäller vilken verksamhetsinriktning- och utveckling som kommer att behövas, samt hur pandemin kommer att förändra marknaden och samhället i stort.
 • När vi frågade i maj-juni 2020 gjorde de flesta deltagare en kortsiktig framtidsplanering om högst ett år.
 • Nästan hälften av deltagarna hade begränsade finansiella resurser som inte räckte för att hålla igång verksamheten i mer än ett år.

Rapporten slutar med en sammanfattande betraktelse av resultatens betydelse för att säkerställa verksamheters och företagares motståndskraft under pandemin och efteråt.